"Xenet" tổng hợp dự án đầu tư.

Trang chủ » Nghiên cứu, trao đổi » Tình huống thuế GTGT_Số 01.2016

Tình huống thuế GTGT_Số 01.2016

Công ty tôi là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư do Ban Quản lý khu Công nghệ cao cấp đầu năm 2015. Ngành nghề trong Giấy chứng nhận đầu tư của chúng tôi bao gồm: Hóa phân tích; Công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm; Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo. Trong các ngành nghề của Công ty tôi có hai ngành nghề là dịch vụ Khoa học và Công nghệ (Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo). Hiện nay, chúng tôi đang lúng túng không biết áp dụng mức thuế suất thuế GTGT như thế nào cho đúng. Vậy kính mong Quý Hội cho chúng tôi biết là Công ty chúng tôi sẽ áp dụng thuế suất thuế GTGT như thế nào cho các dịch vụ của chúng tôi? Trân trọng cảm ơn!

Hội tư vấn thuế trả lời như sau:

 

      Theo quy định tại điểm 15, Điều 10, Thông tư số 219/2013/TT-BTC  ngày 31/12/2013 của Bội Tài chính (đã được hệ thống hóa, cập nhật các sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 01/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015) thì dịch vụ Khoa học và Công nghệ (Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo) áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% các ngành nghề khác không có trong mục thuế suất 5% thì thuộc nhóm thuế suất 10% .