"Xenet" tổng hợp dự án đầu tư.

Trang chủ » Tin tức » THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐIỂM THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐLT NĂM 2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐIỂM THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐLT NĂM 2016

Thực hiện Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Quyết định số 1042/QĐ-TCT ngày 13/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016.

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016 thông báo về việc tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016 như sau:

 

- Khu vực miền Bắc và miền Trung: tổ chức thi tại thành phố Hà Nội.

 

- Khu vực miền Nam: tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 


Các nội dung khác liên quan đến kỳ thi năm 2016 thực hiện theo thông báo số 65/TB-HĐT ngày 14/7/2016 của Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016.

 

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2016 trân trọng thông báo.