"Xenet" tổng hợp dự án đầu tư.

Trang chủ » Văn bản pháp luật thuế » Công văn số 3211/TCT-KK ngày 19/7/2016 của Tổng cục Thuế v/v hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN của doanh nghiệp chủ quan và chi nhánh

Công văn số 3211/TCT-KK ngày 19/7/2016 của Tổng cục Thuế v/v hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN của doanh nghiệp chủ quan và chi nhánh

Công văn số 3211/TCT-KK ngày 19/7/2016 của Tổng cục Thuế v/v hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN của doanh nghiệp chủ quan và chi nhánh